1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'Intervisser B.V.' verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intervisser B.V. met KvK-nummer 78310156, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2. Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, die met Intervisser B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3. Onder “Huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: een (rechts)persoon die roerende zaken van Intervisser B.V. huurt of anderszins van Intervisser B.V. ter beschikking krijgt. De Huurder is op gelijke wijze als de in de overige artikelen genoemde “Afnemer” onderworpen aan alle artikelen van de algemene voorwaarden voor levering van producten en/of roerende zaken en/of diensten.
1.4. Onder “producten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
1.4.1. alle drinkbare producten waaronder, maar niet beperkt tot, bieren, wijnen, gedestilleerde dranken, frisdranken en sappen;
1.4.2. diverse soorten gassen, waaronder, maar niet beperkt tot CO2 en N2O.
1.5. Onder “roerende zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
1.5.1. alle materialen en zaken die benodigd zijn bij kleine en grote evenementen waaronder, maar niet beperkt tot mobiele barren en tappen, koelkasten, sta- en biertafels, stoelen, banken, barkrukken en partytenten;
1.5.2. alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio-, video- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en hef- en/of hijsmechanismen en eventueel overige zaken die Intervisser B.V. voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc.
1.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Intervisser B.V., alsmede op alle overeenkomsten tussen Intervisser B.V. en Afnemer/Huurder, op grond waarvan Intervisser B.V. aan Afnemer/Huurder één of meer producten/roerende zaken levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.
1.7. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Intervisser B.V. en Afnemer en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van Afnemer worden door Intervisser B.V. niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Intervisser B.V..

DEEL 1: ALGEMEEN

2. AANBIEDINGEN / BESTELLINGEN 
2.1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Elk aanbod geschiedt onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2.3. Bestellingen zijn voor Intervisser B.V. pas bindend, wanneer zij door Intervisser B.V. schriftelijk zijn bevestigd, danwel bij feitelijke uitvoering.
2.4. Intervisser B.V. behoudt zich het recht voor om voor elk van de door hem te leveren goederen minimumhoeveelheden en een minimumaankoopbedrag te bepalen.
2.5. In aanbiedingen gaat Intervisser B.V. er van uit dat alle producten en roerende zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Intervisser B.V. te worden opgegeven. Intervisser B.V. zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door Intervisser B.V. rekening is gehouden.

3. PRIJZEN 
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door Intervisser B.V. is aangegeven, gelden alle opgegeven prijzen inclusief alle heffingen, belastingen en accijnzen, etc. doch exclusief btw, verzendkosten, het statiegeld, waarborgsommen en voor zover van toepassing eventuele afzonderlijk gespecificeerde toeslagen.
3.2. Actieartikelen worden niet retour genomen.
3.3. Voor de door Intervisser B.V. rechtstreeks aan Afnemer geleverde producten gelden prijzen en toeslagen zoals die op het tijdstip van levering door Intervisser B.V. zijn vastgesteld.
3.4. Intervisser B.V. is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren, aan welke wijzigingen Afnemer gebonden is.
3.5. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is Intervisser B.V. bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van Intervisser B.V. in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is Intervisser B.V. bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

4. BETALING 
4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van facturen op de door Intervisser B.V. aan te geven wijze te geschieden binnen zeven dagen na de factuurdatum, dit zodanig dat het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn op de bankrekening van Intervisser B.V. is bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling verkeert Afnemer zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.
4.2. Eventuele geschillen tussen Afnemer en Intervisser B.V. over kwaliteit of uit anderen hoofde door Afnemer ingediende reclames geven Afnemer niet het recht enige betaling op te schorten of te verrekenen.
4.3. In geval van niet tijdige betaling is Afnemer aan Intervisser B.V. wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
4.4. Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is ten aanzien van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze bedragen tenminste vijftien procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00.
4.5. Uitsluitend Intervisser B.V. is gerechtigd om verrekening toe te passen ten aanzien van alle vorderingen en schulden die Afnemer heeft of mocht krijgen.

5. LEVERTIJD EN LEVERING 
5.1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de producten aan de Afnemer geleverd moeten worden, waarbinnen de gehuurde roerende Algemene voorwaarden zaken aan de Afnemer c.q. huurder ter beschikking moeten zijn gesteld of, indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht.
5.2. De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van Intervisser B.V. zijn en de betaling, indien en voor zover deze vooraf moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.
5.4. Intervisser B.V. is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.
5.5. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht Intervisser B.V. niet tot enige vergoeding, en geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.
5.6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van producten en roerende zaken "af bedrijf/magazijn".
5.7. Intervisser B.V. is vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren goederen. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van Afnemer zijn niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschieden voor rekening en risico van Afnemer.
5.8. Geringe afwijkingen van de geleverde producten of gehuurde roerende zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor Afnemer nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
5.9. Afnemer is verplicht de geleverde producten en/of roerende zaken terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen aan Intervisser B.V. kenbaar te worden gemaakt.
5.10. Intervisser B.V. is bevoegd voor de realisering van een levering derden in te schakelen.
5.11. Indien uitvoering op verzoek van Afnemer binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van Afnemer. Intervisser B.V. zal een specificatie van die kosten aan Afnemer doen toekomen.
5.12. Retourzendingen van geleverde producten zijn slechts toegestaan, indien Intervisser B.V. daartoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
5.13. Intervisser B.V. is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. KLACHTEN EN RECLAMES 
6.1. De Afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten en/of gehuurde roerende zaken te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling c.q. offerte.
6.2. Indien de Afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt voordat deze zijn betaald, verplicht de Afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.
6.3. Bij aflevering van de producten en/of gehuurde roerende zaken op het door Afnemer opgegeven adres, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten met bekwame spoed door de Afnemer aan Intervisser B.V. kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de Afnemer de producten en/of gehuurde roerende zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
6.4. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende de geleverde producten en/of gehuurde roerende zaken dienen uiterlijk binnen zeven dagen na aflevering aan Intervisser B.V. te zijn gemeld.
6.5. Ieder vorderingsrecht van de Afnemer op Intervisser B.V. betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Intervisser B.V. geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de Afnemer Intervisser B.V. onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Intervisser B.V. beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de Afnemer de geleverde producten heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Intervisser B.V. daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
6.6. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor beschreven procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Intervisser B.V. zo spoedig mogelijk ofwel een vervangend product of vervangende roerende zaak leveren, danwel indien de koopsom voor het betreffende product en/of de huursom voor de roerende zaak reeds gefactureerd is – het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De Afnemer zal terzake dit soort situaties van Intervisser B.V. nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen. De aansprakelijkheid van Intervisser B.V. blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten en/of roerende zaken waarover de Afnemer heeft gereclameerd.
6.7. Klachten en reclames geven de Afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Intervisser B.V. wordt uitgesloten.
6.8. De reclametermijn op de door Intervisser B.V. verzonden facturen bedraagt ten hoogste zeven werkdagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Intervisser B.V. correct weer te geven en door de Afnemer te zijn goedgekeurd.

7. RISICO-OVERGANG EN AANSPRAKELIJKHEID 
7.1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde producten en/of gehuurde roerende zaken en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat bij direct bij aflevering over op Afnemer/huurder, zijnde het moment waarop de producten en roerende zaken door Intervisser B.V. of zijn transporteur los-/laadgereed aangeboden worden aan Afnemer/huurder.
7.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen Intervisser B.V. en Afnemer op grond waarvan Intervisser B.V. aan Afnemer één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, is Intervisser B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Intervisser B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.3. Indien Intervisser B.V. aansprakelijk is voor de vergoeding van schade, Algemene voorwaarden dan geldt daarbij het volgende:
7.3.1. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval een uitkering wordt gedaan door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Intervisser B.V., de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitgekeerde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar komt;
7.3.2. indien ter zake door Intervisser B.V. geen verzekering afgesloten is of anderszins geen dekking verleend wordt en aldus geen uitkering wordt gedaan voor Intervisser B.V., dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die leverantie/overeenkomst bedongen prijs exclusief btw.
7.3.3. Intervisser B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
7.4. Intervisser B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan:
7.4.1. door niet nakoming van Afnemer van aan het gebruik van de geleverde cilinders en toebehoren verbonden voorschriften inclusief tijdig ter beschikking stellen ten behoeve van periodieke keuring, inspectie en controle, danwel het voorziene normale gebruik;
7.4.2. veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde/gehuurde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
7.4.3. als gevolg van normale slijtage;
7.4.4. door toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7.4.5. door materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van Afnemer toegepast, danwel aangeleverd;
7.4.6. aan het geleverde, wanneer Afnemer (of een derde) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Intervisser B.V. over is gegaan tot herstel of andere werkzaamheden aan het geleverde heeft (laten) verricht(en).
7.4.7. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen van Intervisser B.V., is Intervisser B.V. niet aansprakelijk.
7.5. Beperkingen van aansprakelijkheid van Intervisser B.V. strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet- ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Intervisser B.V..
7.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Afnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Intervisser B.V. heeft gemeld. Elke rechtsvordering van Afnemer jegens Intervisser B.V. vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.
7.7. Afnemer vrijwaart Intervisser B.V. voor alle schade die Intervisser B.V. mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Intervisser B.V. geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:
7.7.1. aanspraken van derden, werknemers van Intervisser B.V. daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Afnemer of van onveilige situaties in zijn bedrijf;
7.7.2. aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Intervisser B.V. geleverde producten of diensten die door Afnemer werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van Afnemer, tenzij Afnemer bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
7.8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Intervisser B.V..

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
8.1. Intervisser B.V. blijft eigenaar van alle aan Afnemer afgeleverde producten en roerende zaken totdat de koopprijs voor al deze producten en roerende zaken geheel is voldaan. Indien Intervisser B.V. in het kader van (verkoop)overeenkomsten ten behoeve van Afnemer door Afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht en/of diensten verricht en/of roerende zaken verhuurd, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat Afnemer ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten en/of verhuur van roerende zaken van Intervisser B.V. geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Intervisser B.V. tegen Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens Intervisser B.V..
8.2. Zolang de eigendom niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken/producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
8.3. Het is de Afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden/verwerken, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Intervisser B.V. de Afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Intervisser B.V. ter beschikking te stellen.
8.4. De Afnemer verleent Intervisser B.V. reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Intervisser B.V. geleverde producten en/of roerende zich bevinden, teneinde Intervisser B.V. in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten en roerende zaken terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar producten en roerende zaken laat onverlet het recht van Intervisser B.V. om van de Afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de Afnemer toerekenbare niet- nakoming.
8.5. Afnemer is verplicht de producten en roerende zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Intervisser B.V. op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars van de producten en roerende zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Intervisser B.V. dit verzoekt, door Afnemer aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Intervisser B.V. op Afnemer.
8.6. Indien Afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Intervisser B.V. tekortschiet of Intervisser B.V. goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Intervisser B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en roerende zaken terug te nemen.
8.7. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Intervisser B.V. door en voor terugneming heeft gemaakt. Algemene voorwaarden

9. BEËINDIGING 
9.1. In gevallen dat Afnemer:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c) enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft Intervisser B.V. door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij (een) gesloten overeenkomst(en) met Afnemer op te zeggen, danwel (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door Afnemer op grond van door Intervisser B.V. verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd Intervisser B.V. recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.
9.2. Intervisser B.V. is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door Afnemer (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Intervisser B.V. geeft Intervisser B.V. het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Intervisser B.V. op schadevergoeding.
9.3. In het geval Intervisser B.V. (een) gesloten overeenkomst(en) beëindigt, is Intervisser B.V. gerechtigd - indien hij inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen - om het reeds nagekomen respectievelijk ondanks beëindiging na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10. OVERMACHT 
10.1. In geval van overmacht heeft Intervisser B.V. het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Intervisser B.V. daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
10.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet meer van Intervisser B.V. kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische aanslagen, terroristische dreigingen, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Intervisser B.V. personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Intervisser B.V. c.q. bij onze toeleveranciers, wanprestaties door onze toeleveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
10.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee (2) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door Intervisser B.V. gemaakte kosten.
10.4. Indien Intervisser B.V. bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Intervisser B.V. gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

11. WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN 
11.1. Intervisser B.V. heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
11.2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Afnemer zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
11.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling.

12. TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN 
12.1. Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen bestaande rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door Nederlands recht.
12.2. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn dan wel de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

DEEL 2: SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

13. EIGENDOM EMBALLAGE 
13.1. Retouremballage is emballage die kennelijk voor meermalig gebruik is bestemd, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend zijn begrepen: fusten, tanks, flessen, kratten en dozen, displays, cilinders (m.u.v. N2O tanks), evenals hulpmiddelen, zoals pallets en rolcontainers. Retouremballage blijft eigendom van Intervisser B.V. of de producent, ongeacht betaling van het statiegeld of waarborgsom voor deze retouremballage door Afnemer.
13.2. Tenzij afgeleverde emballage kennelijk voor eenmalig gebruik bestemd is, is Afnemer verplicht om zoveel ledig emballagemateriaal aan Intervisser B.V. te retourneren als hij van Intervisser B.V. ter beschikking heeft gekregen, en wel gesorteerd overeenkomstig de aard van het betreffende emballagemateriaal. Intervisser B.V. is verplicht om Afnemer het overeengekomen, c.q. het gebruikelijke statiegeld te betalen. Indien naar het oordeel van Intervisser B.V. Afnemer de emballage onvoldoende gesorteerd inlevert, zal Intervisser B.V. niet gehouden zijn de heffing te voldoen. Algemene voorwaarden
13.3. Bij levering van verpakkingen in welke vorm dan ook afkomstig van toeleveranciers c.q. producenten waarvoor Intervisser B.V. statiegeld en een retouremballagevergoeding is verschuldigd treedt Intervisser B.V. te dien aanzien tegenover Afnemer uitsluitend en alleen op als een vertegenwoordiger van de toeleverancier c.q. producenten. Restitutie van statiegeld en retouremballagevergoeding ter zake vindt dan ook plaats onder het voorbehoud dat Intervisser B.V. het door hem betaalde statiegeld en retouremballagevergoeding van de toeleverancier c.q. producenten zal terugontvangen. Facturering c.q. creditering van retouremballage en overige goederen vindt plaats aan de hand van de door Afnemer en Intervisser B.V. te tekenen afleveringsbon.
13.4. Indien Afnemer de in lid 1 bedoelde emballage op enigerlei wijze verkrijgt, hetzij van Intervisser B.V., hetzij rechtstreeks van toeleveranciers van Intervisser B.V., zal Afnemer deze emballage en de overige retourgoederen, gaan houden voor Intervisser B.V., die deze emballage op zijn beurt zal gaan houden voor de toeleverancier c.q. producent als eigenaar.
13.5. Afnemer is niet gerechtigd de dit artikel bedoelde goederen aan derden in eigendom over te dragen, noch voor andere doeleinden te (laten) gebruiken dan waarvoor zij zijn bestemd.

14. STATIEGELD EN EMBALLAGE 
14.1. Over emballage wordt statiegeld geheven, voor zover dit door Intervisser B.V. kenbaar is gemaakt.
14.2. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van emballage.
14.3. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk aan Intervisser B.V. te worden geretourneerd, waarbij Afnemer verplicht is zorg te dragen dat de flessen naar inhoudsmaat, vorm en kleur, in de bijbehorende kratten, kisten of dozen gesorteerd zijn en dat de emballage naar soort en kleur verpakking gepalletiseerd is. Losse flessen en flessen in andere verpakkingen dan de kisten, kratten en dozen van Intervisser B.V., behoeven door Intervisser B.V. niet te worden teruggenomen. Indien Afnemer - naar het oordeel van Intervisser B.V. - de emballage onvoldoende gesorteerd, of herhaaldelijk met niet/zeer moeilijk verwijderbare stickers inlevert, is Intervisser B.V. niet gehouden tot vergoeding of creditering van berekend statiegeld aan Afnemer.
14.4. Ingeval van terugontvangst van beschadigde emballage vindt geen vergoeding of creditering van berekend statiegeld plaats.
14.5. Intervisser B.V. behoudt zich het recht voor om over retouremballage en overige goederen, waarvoor geen statiegeld in rekening is of wordt gebracht, in een later stadium alsnog statiegeld in rekening te brengen.
14.6. Facturering c.q. creditering van retouremballage en overige goederen vindt plaats aan de hand van de door Afnemer en Intervisser B.V. c.q. de vervoerder te tekenen afleveringsbon.
14.7. De in het bezit van Intervisser B.V. zijnde exemplaar van voornoemde afleveringsbon wordt geacht de juiste opgave te bevatten van de afgeleverde hoeveelheid goederen, echter met dien verstande dat indien de retouremballage door Afnemer op pallets of soortgelijke hulpmiddelen wordt aangeboden, Intervisser B.V. niet gebonden zal zijn aan de vermelding op de afleveringsbon van de hoeveelheid op de pallets geplaatste emballage, indien en voor zover deze afwijkt van de hoeveelheid, die bij de door Intervisser B.V. uitgevoerde controles wordt geconstateerd. In dit geval zal Intervisser B.V. bij facturering uitgaan van de laatstgenoemde hoeveelheid.
14.8. Intervisser B.V. beoordeelt steekproefsgewijs of de retouremballage lege posities danwel vreemde flessen, zijnde flessen die niet afkomstig zijn van Intervisser B.V., bevat. Indien hiervan sprake is, is Intervisser B.V. niet gehouden tot daarmee corresponderende vergoeding of creditering van berekend statiegeld aan Afnemer.

15. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN 
15.1. Intervisser B.V. behoudt zich het recht voor zijn verplichtingen te doen verrichten door derden.
15.2. Afnemer kan zijn rechten en plichten slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Intervisser B.V. overdragen aan derden.
15.3. Voorts zal Afnemer in geval van overdracht van zijn verplichtingen gehouden zijn aan Intervisser B.V. desgevraagd passende garanties te bieden ten opzichte van de nakoming deze verplichtingen.

Voor levering van gassen gelden de navolgende (aanvullende) bepalingen:

16. KOOP VAN GASSEN, IN GEBRUIK GEVEN CILINDERS EN WAARBORGSOM 
16.1. De bepalingen in deze afdeling van de algemene voorwaarden gelden als specifieke aanvulling (voor levering van gassen) op alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. Behoudens voor zover in deze afdeling uitdrukkelijk wordt afgeweken van de algemene voorwaarden, zijn de overige bepalingen onverkort van kracht.
16.2. Afnemer betaalt voor het CO2, N2O en gasmengsels de geldende prijs (te vermeerderen met btw) conform de prijzen gehanteerd door Intervisser B.V.. Deze prijzen kunnen (tussentijds) worden aangepast. Deze prijs is exclusief de kosten voor afvullen en transportkosten.
16.3. Afnemer is (m.u.v. N2O tanks) verplicht aan Intervisser B.V. een waarborgsom (niet zijnde statiegeld) te betalen voor de geleverde cilinder met toebehoren, ook als de cilinder rechtstreeks door een toeleverancier van Intervisser B.V. is geleverd aan Afnemer. De hoogte van de waarborgsom staat ter vrije keuze van Intervisser B.V. en kan dus (tussentijds) worden aangepast. Intervisser B.V. betaalt de waarborgsom na retournering van de cilinder(s) indien Afnemer kan aantonen dat de waarborgsom door hem zelf is betaald en de cilinder correct en onbeschadigd is geretourneerd aan Intervisser B.V..
16.4. Intervisser B.V. is gerechtigd alle van overheidswege opgelegde en door/met zijn toeleverancier / de producent overeengekomen / opgelegde prijsverhogingen/aanpassingen integraal aan Afnemer door te belasten.
16.5. De cilinders worden door middel van een unieke barcode geregistreerd door Intervisser B.V., zowel bij uitlevering aan als bij terugname van Afnemer. De cilinders worden met de drankenbestelling afgeleverd aan Afnemer.
16.6. De administratie van Intervisser B.V. is doorslaggevend met betrekking tot de vaststelling van de hoeveelheid afgenomen gas, cilinders en toebehoren.

17. RETOURNEREN VAN CILINDERS 
17.1. Afnemer is verplicht na gebruik de cilinders (m.u.v. N2O tanks) uitsluitend aan Intervisser B.V. te retourneren.
17.2. Na beëindiging van een overeenkomst of de leverantierelatie is Afnemer verplicht de al dan niet (gedeeltelijk) lege cilinders aan Intervisser B.V. te retourneren binnen een maand na beëindiging van de Algemene voorwaarden betrokken overeenkomst of de leverantierelatie. Voor cilinders ingeleverd later dan een maand na beëindiging van de overeenkomst of de leverantierelatie vervalt de verplichting tot terugbetaling van de waarborgsom voor Intervisser B.V..
17.3. Zodra Afnemer na drie maanden na beëindiging van de betrokken overeenkomst of de leverantierelatie nog niet alle uitstaande cilinders aan Intervisser B.V. heeft geretourneerd, is Afnemer zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling een direct opeisbare vergoeding aan Intervisser B.V. verschuldigd, gelijk aan de op dat moment geldende inkoopprijs van de cilinder klaar voor gebruik, dus geassembleerd inclusief afsluiter, beschermkap, keuring en dergelijke.
17.4. In geval van diefstal of vernietiging van een door Intervisser B.V. aan Afnemer geleverde cilinder en/of toebehoren, is Afnemer enerzijds gehouden de diefstal of vernietiging te bewijzen en anderzijds verplicht tot betaling van een schadevergoeding aan Intervisser B.V., gelijk aan de op dat moment geldende inkoopprijs van de cilinder klaar voor gebruik, dus geassembleerd inclusief afsluiter, beschermkap, keuring en dergelijke.
17.5. De aan Afnemer geleverde cilinders voor lachgas worden in eigendom aan de koper overgedragen en kunnen aldus niet worden geretourneerd, bijvoorbeeld in verband met de stelling dat zij slechts in bruikleen zijn gegeven. Cilinders kunnen uitsluitend weer ter beschikking van Intervisser B.V. worden gesteld teneinde deze opnieuw te laten vullen. Reeds door Afnemer betaalde gelden voor gevulde N2O tanks dienen te worden geacht te zijn bestemd voor de aankoop daarvan.

18. VEILIGHEIDSNORMEN GASSEN EN CILINDERS 
18.1. Afnemer is strikt gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen bij de bewaring en opslag, evenals bij het gebruik en/of verbruik van de door Intervisser B.V. afgeleverde gassen en cilinders met toebehoren. Afnemer is mitsdien verplicht kennis te nemen van de door Intervisser B.V. verstrekte veiligheidsinformatiebladen en andere veiligheidsaanwijzingen. Afnemer draagt bovendien zorg dat de in deze bladen vermelde informatie ter hand wordt gesteld aan de directe of indirecte gebruikers van de gassen, cilinders en toebehoren. Intervisser B.V. is gehouden op eerste verzoek van Afnemer de veiligheidsbladen aan Afnemer ter beschikking te stellen. Afnemer is gehouden instructies van Intervisser B.V. in de ruimste zin des woords te allen tijde op te volgen.
18.2. Afnemer zal Intervisser B.V. in kennis stellen van eventuele onrechtmatige al dan niet frauduleuze gedragingen van derden, in het bijzonder fraude met de waarborgidentificatie. De waarborgidentificatie is eigendom van de toeleverancier van Intervisser B.V., Inlevering van enige cilinder zonder waarborgidentificatie leidt tot verval van aanspraak op eventuele waarborgsommen.
18.3. Afnemer ziet er op toe dat alle bij hem in gebruik zijnde cilinders geruime tijd voor het verstrijken van de op de cilinder vermelde keuringstermijn en/of op eerste verzoek van Intervisser B.V., de toeleverancier of producent aangegeven tussentijdse inspectie- en controletermijnen, tijdig aan Intervisser B.V. worden geretourneerd.
18.4. Door Intervisser B.V. aan Afnemer geleverde cilinders mogen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend in Nederland worden gebruikt.
18.5. Alle schade en kosten in geval van het niet voldoen door Afnemer aan het bepaalde in dit artikel, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

DEEL 3: SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VERHUUR VAN ROERENDE ZAKEN

19. GEBRUIK EN VERPLICHTINGEN HUURDER 
19.1. De Huurder zal de roerende zaken uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de roerende zaken gefabriceerd zijn. Huurder zal de roerende zaken niet aan derden verhuren, dan wel om niet in gebruik afstaan, verpanden, dan wel deze anderszins bezwaren of vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is Intervisser B.V. gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde roerende zaken terug te nemen. Huurder verleent Intervisser B.V. hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden.
19.1.1. Huurder zal de roerende zaken als een goed huisvader gebruiken, zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan Intervisser B.V. terug geven.
19.1.2. Indien derden rechten doen gelden op verhuurde roerende zaken, daaronder begrepen het leggen van beslag, is Afnemer verplicht Intervisser B.V. onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen.
19.2. De roerende zaken wordt verhuurd voor de periode van tenminste één (1) dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de roerende zaken het magazijn van de Intervisser B.V. verlaten en eindigt op de dag dat de roerende zaken weer in het magazijn van de Intervisser B.V. terugkomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
19.3. De Huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de Intervisser B.V. gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient Huurder de huurprijs voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen.
19.4. De Intervisser B.V. is gerechtigd een waarborgsom van De Huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde roerende zaken.
19.5. De roerende zaken moet door De Huurder bij het magazijn van de Intervisser B.V. worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
19.6. Huurder zal tijdig, dat wil zeggen voorafgaande aan de datum van aflevering, voor eigen rekening en risico, zorgdragen voor de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de aflevering, installatie en aansluiting van de roerende zaken.
19.7. De Huurder/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van De huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat De Huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.
19.8. De Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.
19.9. Afnemer dient te allen tijde zorg te dragen voor een Algemene voorwaarden geschikte (kracht)stroom aansluiting die op redelijke afstand van de locatie waar deze benodigd is (binnen vijfentwintig (25) meter) gelegen is, met een capaciteit die binnen de eisen gesteld door Intervisser B.V. valt.
19.10. Indien van toepassing dient De Huurder er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
19.11. Intervisser B.V. bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door Intervisser B.V. ter beschikking gestelde roerende zaken. Afnemer is gehouden de instructies die Intervisser B.V. dienaangaande geeft uit te voeren. Afnemer is aansprakelijk voor schade aan de door Intervisser B.V. ter beschikking gestelde roerende zaken die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van Intervisser B.V..
19.12. Huurder is verplicht aan Intervisser B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de te verhuren roerende zaken benut wordt en welk gebruik tot tenietgaan, verlies of beschadiging van zaken, overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is Intervisser B.V. gerechtigd op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verlening van de desbetreffende dienst of verhuur van de roerende zaken op te schorten, totdat een voor Intervisser B.V. aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft Intervisser B.V. ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.

20. RISICO(-OVERGANG), AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, VERMISSING, DIEFSTAL 
20.1. Roerende zaken wordt vervoerd op rekening en voor risico van De Huurder in door de Intervisser B.V. verstrekte verpakking.
20.2. De Huurder dient zich er van te vergewissen dat de roerende zaken in goede conditie aan hem worden uitgeleverd. De Intervisser B.V. gaat er vanuit dat De Huurder bekend is met de werking van de roerende zaken en dat de door De Huurder bestelde roerende zaken beantwoordt aan het doel waarvoor de roerende zaken gehuurd wordt.
20.3. Door het enkele feit dat de huurder de roerende zaken niet op de overeengekomen datum heeft geretourneerd, om welke reden dan ook, of ingeval van beschadiging aan de roerende zaken is De Huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de Intervisser B.V., aan de Intervisser B.V. een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. Het aantal dagen dat de schade herstelling van de roerende zaken in beslag neemt met een maximum van 10 (tien) maanden, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van Intervisser B.V. op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.
20.4. De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de roerende zaken, hiervan terstond (doch uiterlijk binnen 3 dagen) melding maken aan de Intervisser B.V. met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal De Huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats gevonden, c.q. de vernielingsschade is aangericht, en binnen 7 dagen een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan de Intervisser B.V. verstrekken.
20.5. De Huurder is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het welzijn van de aan hem of haar beschikbaar gestelde roerende zaken. Ingeval van beschadiging, diefstal, vermissing of onzorgvuldig gebruik van de roerende zaken is De Huurder verplicht om binnen 14 dagen tot vergoeding van de schade aan de Intervisser B.V. over te gaan.
20.5.1. In het geval van vermissing of diefstal is Huurder de vervangingswaarde van de roerende zaken aan Intervisser B.V. verschuldigd te vermeerderen met de een schadevergoeding gelijk aan de huurprijs die huurder zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. Het aantal dagen dat de vervanging van de roerende zaken in beslag neemt met een maximum van 10 (tien) maanden, vermeerderd met 50%. Na verloop van deze termijn dient De Huurder het schadebedrag binnen 14 dagen aan de Intervisser B.V. over te maken.
20.5.2. In het geval van schade door beschadiging of onzorgvuldig gebruik is De huurder het bedrag verschuldigd dat gelijk staat aan de reparatiekosten van de door de Intervisser B.V. ingeschakelde reparateur te vermeerderen met een schadevergoeding gelijk aan de huurprijs die huurder zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. Het aantal dagen dat de reparatie van de roerende zaken in beslag neemt met een maximum van 10 (tien) maanden, vermeerderd met 50%. Na verloop van deze termijn dient De Huurder het schadebedrag binnen 14 dagen aan de Intervisser B.V. over te maken.
20.6. Voor vermiste of gestolen roerende zaken, waarvoor door Intervisser B.V. reeds de vervangingswaarde aan De Huurder is doorbelast en die later alsnog door De Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is De Huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum, vermeerderd met 50%, verschuldigd. Deze wordt door Intervisser B.V. in mindering gebracht op de aan De Huurder te retourneren vergoeding van de vervangingswaarde.
20.7. De door of namens Intervisser B.V. gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van De Huurder. De Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van De huurder wordt uitgevoerd, door een door Intervisser B.V. aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Intervisser B.V. wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Intervisser B.V..
20.8. De Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft. De Intervisser B.V. zal binnen redelijke termijn na afloop van de huurperiode eventueel aangetroffen schade kenbaar maken aan de Huurder, doch uiterlijk binnen 30 dagen.
20.9. De Huurder dient zelf zorg te dragen voor een geschikte verzekering om zich in te dekken tegen de mogelijke risico's waaraan de roerende zaken van de Intervisser B.V. wordt blootgesteld (hieronder wordt onder meer verstaan: diefstal en vernieling).

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 14 Februari 2020