Teksten en illustraties van deze website en alle afzonderlijke items vallen onder het auteursrecht van de respectieve eigenaren. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en zijn niet toegestaan. Toestemming voor het gebruik van de weergegeven inhoud of delen daarvan dient u schriftelijk aan ons te vragen. Alle informatie en gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Intervisser B.V. heeft zich ingespannen om de informatie op deze website volledig juist en actueel te houden. Aan de inhoud kunnen echter geen wettelijke rechten worden ontleend. Noch Intervisser B.V., noch één van de contentaanbieders van deze website is aansprakelijk voor eventuele fouten in de inhoud – inclusief typografische fouten – of voor enige actie die daarop wordt ondernomen.

Op alle overeenkomsten waarbij wij als verkoper optreden zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, en op alle overeenkomsten waarbij wij als koper optreden zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, die u van ons heeft ontvangen en die gepubliceerd op https://intervisser.myshopify.com/pages/algemene-voorwaarden. Wij wijzen de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.